o nas

Katolickie przedszkole parafialne Albercik powstało 1 września 2011 roku z incjatywy proboszcza parafii św. brata Alberta Chmielowskiego w Łodzi i mieści się na parterze budynku parafialnego.

     Przedszkole wpisane jest do ewidencji systemu oświaty. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty. Proces edukacyjny w przedszkolu realizowany jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

    Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

    W ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego organizowane są: zajęcia dydaktyczne, zabawy, ćwiczenia, spacery, wycieczki, uroczystości, przedstawienia teatralne, koncerty mające na celu:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

4. Wychowanie zdrowotne. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Kształcenie w przedszkolu ma charakter zintegrowany i prowadzone jest z wykorzystaniem takich zajęć jak:

  • Zajęcia muzyczne (śpiew, gra na instrumentach, taniec)
  • Zajęcia plastyczne.
  • Zajęcia konstrukcyjno - techniczne.
  • Zajęcia przyrodnicze. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
  • Zajęcia z edukacji matematycznej, rozwijania czynności intelektualnych,
  • Zajęcia z edukacji języka polskiego, w zakresie rozwoju mowy, umiejętności komunikacyjnych,  gotowości do nauki czytania i pisania.
  • Zajęcia ruchowe
  • Zajęcia teatralne.
  • Zajęcia języka angielskiego realizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci prostych poleceń w języku angielskim w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku angielskim, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku angielskim.
  • Zajęcia religii